Hankkeet

Käynnissä olevat hankkeet

Digiosaava

Digitalisaation osaamisen ja johtamisen kehittäminen   Digitalisaatio muuttaa työn sisältöjä ja tapoja tehdä työtä. Digitaalisten ratkaisujen hyödyntäminen koulutuksen järjestämisessä ja

Lue lisää

GetInVET

Vihreä siirtymä ammatillisessa koulutuksessa Edistetään verkottuneiden ammatillisen koulutuksen koulutusohjelmien välistä monialaisuutta talotekniikan alalla keskittyen kestävän kehityksen osaamiseen. EU:n vihreän siirtymäsuunnitelman

Lue lisää

Green Deal -rakentaja

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa toteutetaan rakennusalan ammatillisten opettajien kestävään uudis- ja korjausrakentamiseen liittyvän osaamisen lisääminen asiantuntijavetoisella valmennuksella ja kehitystyöpajoilla/aivoriihillä, joilla mahdollistetaan

Lue lisää

HYTKY

HYTKY – Hyvinvointia ja turvallisuutta Kaakon yhteistyönä  Hankkeen tavoitteet Ehkäistä alueen nuorten jengiytymistä ja rikollisuutta luomalla turvallisia kohtaamispaikkoja ja verkostoja

Lue lisää

Ketterä Kaakko

Tavoitteena on lisätä opiskelijoiden osallisuutta, vaikuttamismahdollisuuksia, yhteisöllisyyttä ja opiskelijakunnan toimintaa. Hankkeessa kehitetään opiskelijoiden vaikuttamismahdollisuuksia, yhteisöllisyyttä ja opiskelijakunnan toimintaa sekä kehitetään

Lue lisää

KIITO

KIITO – Innovaatioita, Osaamista ja Työllistymistä Kymenlaaksoon Hankkeessa luodaan konkreettisia toimenpiteitä aluetalouden monipuolistamiseksi, kansainvälistymiseksi ja työllisyyden parantamiseksi vihreän siirtymän ja

Lue lisää

OPVA haltuun – Framåt med SSS

Hankkeessa luodaan opintovalmiuksia tukevien opintojen (OPVA) järjestämistä tukeva koulutuskokonaisuus ammatillisen koulutuksen järjestäjille. Hankkeen tavoitteena on OPVAn parhaiden käytäntöjen levittäminen, korkealaatuisten

Lue lisää

TEFLON2

Aiemmin toteutetun TEFLON – Työelämäfoorumit ja laatua ohjaukseen -hankkeen toimesta kehitetty toimintatapa on mallinnettu. Sen jatkokehittäminen, pysyvien rakenteiden luominen ja

Lue lisää

Tekstiilit kiertoon Kymenlaaksossa

Poistotekstiilin keräyksen muuttuminen lakisääteisesti pakolliseksi vuoden 2023 alusta sai aikaan tarpeen luoda jakeen keräämiseksi ja hyödyntämiseksi tarvittavat alueelliset toimintamallit ja

Lue lisää

Tieto-osaava

Tieto-osaava-hanketta on toteuttamassa laaja, valtakunnallinen ammatillisen koulutuksen verkosto, yhteensä 75 toimijaa. Verkostoa koordinoi Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia.  Hanke on suunnattu kaikille

Lue lisää

TYYKI

TYYKI – työtä ja kestävää kilpailukykyä tekstiilikierrosta Hankkeessa tutkitaan mitä uusia ammatteja, työtehtäviä, tehtäväkuvia, työprosesseja ja osaamistarpeita tekstiilien kerääminen, käsittely,

Lue lisää

Vaikuttavat työllisyyspolut

Kouvolan kaupunki valmistautuu TE2024-uudistukseen, jossa pääosa nykyisten TE-toimistojen palveluista siirtyy kuntien järjestettäviksi vuoden 2025 alussa. Nykyisin palvelut järjestää valtio. Muutosta kutsutaan

Lue lisää

VIERKO

Vieraskielisen opetuksen kehittäminen ja kielten opetuksen tarjonnan ja laadun parantaminen ammatillisessa koulutuksessa    Hankkeessa kehitetään pedagogisia malleja ja oppimateriaaleja vieraskielisen

Lue lisää

Älykkäästi osallistaen

Hankeen tavoitteena on kyselyistä ja palautteista saatujen kehittämistarpeiden pohjalta luoda ja juurruttaa pysyvä ja saumaton oppimisen tuen järjestelmä, joka vahvistaa

Lue lisää

Erasmus+ -akkreditointi ammatilliselle koulutukselle

Kouvolan Ammattiopisto Edukolle myönnettiin jo toiselle Erasmus+ -ohjelmakaudelle Erasmus+ -akkreditointi osoituksena laadukkaasta opiskelija- ja henkilöstöliikkuvuuden toteuttamisesta.

Erasmus+ -akkreditointi mahdollistaa suunnitelmallisen ja strategisen kansainvälisen liikkuvuuden uudella ohjelmakaudella 2021-2027. Akkreditointi on osoitus organisaation sitoutumisesta Erasmus-ohjelman laatustandardeihin. Akkreditointi mahdollistaa säännöllisen vuosittaisen Erasmus-rahoituksen ammatillisen koulutuksen opiskelija- ja henkilöstöliikkuvuuteen.

Erasmus+ -akkreditointiin sitoutumalla vahvistamme, että olemme laatineet suunnitelman liikkuvuustoimintojen toteuttamiseksi osana laajempaa pyrkimystä kehittää organisaatiotamme ja noudattaa Erasmus-laatuvaatimuksia. Erasmus-suunnitelma on keskeinen osa Erasmus+ -akkreditointia.

Erasmus+ 2020-1-FI01-KA120-VET-092671

Päättyneet hankkeet

Aito
Ikääntyneille suunnatun perhehoidon kehittäminen.

Desco
Desco-hankkeessa kehitetään logistiikka-alalle uutta opetusmateriaalia kunkin osallistuvan maan erityisosaamista hyödyntäen.

Digit
Tavoitteena on parantaa osallistujien työllistymistä tehostamalla työhön perehdyttämistä ja työvaiheiden oppimista digitaalisin menetelmin.

Digit2
Digit-hankkeen jatkohanke. Hankkeen tavoitteena on parantaa hankkeen kohderyhmän digitaalisia taitoja niin, että työllistyminen ja työllistäminen onnistuisi paremmin Kymenlaaksossa.

Dronekoulutus
Maakuntaan luodaan yhteistyöverkosto, johon kuuluvat alueen oppilaitokset (Xamk, Eduko, Ekami) ja droneteknologiasta kiinnostuneet yritykset. Alueen oppilaitosten opettajille tarjotaan mahdollisuus saada ajantasaista koulutusta dronen operoinnista, aihepiiriin liittyvistä teknologioista sekä lainsäädännöstä.

Eetu
Kehitetään yhteisiä toimintatapoja ja työkaluja maahanmuuttajanuorten koulutuksen ja työllistymisen nivelvaiheisiin.

Equity
Kehitetään yhteisiä toimintatapoja ja työkaluja maahanmuuttajanuorten koulutuksen ja työllistymisen nivelvaiheisiin.

Etukeno
Hankkeen tavoite on työllistää osallistujia Kymenlaakson tunnistetuille osaajapula-aloille, yrityksiin ja muihin organisaatioihin ja yrittäjäksi, ja kehittää uusia innovatiivisia keinoja nopean työllistymisen edistämiseksi.

Favet
Opettajien digi- ja virtuaalisen opettamisen taitojen sekä niihin liittyvien oppimateriaalien ja -menetelmien kehittäminen.

Hiomo
Pien- ja mikroyritysten liiketoiminnan tuottavuuden parantaminen sekä yritystoiminnan kannattavuuden ja yrittäjien hyvinvoinnin lisääminen koulutuksen ja vertaistuen avulla.

Hybrid
Hankkeessa kehitettiin opiskelijoiden ja työmarkkinoiden ulkopuolella olevien nuorten nivelvaiheita tukevia menetelmiä ja toimintamalleja, joilla ehkäistään opintojen keskeytymistä ja syrjäytymistä sekä tuetaan siirtymistä koulutuksesta työelämään tai välityömarkkinoille.

Hybrid50+ – Eduko
Hybrid-hankkeessa kehitettyä opinnollistamisen prosessia jatkokehitetään ja tarkennetaan, jotta se soveltuu yli 50-vuotiaiden osaamisen tunnistamiseen ja poluttamiseen opintoihin ja töihin.

Jopeda
Hankkeen keskeisenä tavoitteena on toimintakulttuurin uudistaminen ja asiakkaiden kannalta keskeisten palveluprosessien johtamisen kehittäminen.

Kaakon Kokka
 – Kansainväliset työyhteisöt ja osaajat Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa
Hankkeessa kehitettiin palvelupolku/toimintamalli yritysten osaamis-, työvoima- ja kansainvälistymistarpeiden ja kansainvälisten osaajien tuoman potentiaalin kohtauttamiseen.

Koskes
Hyötyvirta-yritysalueelle luodaan kiertotalouden osaamiskeskus KOSKES-konsepti, joka yhdistää yritykset, liiketoimintaa kehittävät organisaatiot ja oppilaitokset saman katon alle kehittämään yhteistä tulevaisuutta.

KULMA
KULMA-hankkeen tavoitteena on yritysten ja yrittäjien muutoskyvyn edistäminen, luovien alojen ja matkailualan yrittäjien yhteistyön tiivistäminen sekä verkostoituminen ja sitä kautta uusien palvelujen ja tuotteiden kehittäminen.

Läpi-VETO
Laadunhallintajärjestelmien toimivuuden edistäminen, laatukulttuurin arviointi ja parantaminen sekä  laadunhallinnan tietoisuuden lisääminen.

NewLog
Logistiikka-alan kasvu- ja rakennemuutoksiin kehitetään uudenlaisia toimintatapoja työllistämisen varmistamiseksi koulutusten avulla.

NextStep
Logistiikka-alan kasvu- ja rakennemuutoksiin kehitetään uudenlaisia toimintatapoja työllistämisen varmistamiseksi koulutusten avulla.

Näkymä
Näkymä – tulevaisuusdataa päätöksentekoon -hanke vahvistaa alueella tehtävän ennakoinnin vaikuttavuutta ja vie ennakointitietoa jatkotutkittavaksi ja toimenpiteiden ja päätösten pohjaksi. Mitä paremmin tulevaisuuteen on alueen toimijoiden kesken varauduttu, sitä paremmat ovat alueen menestymismahdollisuudet.

OOO –  Ohjaus, opinnollistaminen ja osaamismerkit
Hankkeen tavoitteina on palvelumuotoilun keinoin rakentaa kohderyhmälle polku ammatilliseen koulutukseen ja työelämään kehittämällä ammatillisen koulutuksen opinto- ja uraohjauksen toimintamallia edelleen sekä parantamalla ohjauksen laatua.

Perusteista poluille
Hankkeen tarkoitus on kehittää opiskelijoiden yksilöllisiä opintopolkuja jatko-opintoihin pääsemiseksi sekä yhteisten tutkinnon osien suorittamiseen.

Race4Scale
Hankkeen erityistavoitteena on luoda pitkäaikaisia kumppanuuksia autoalan venäläisten ja suomalaisten sekä kansainvälisten organisaatioiden kesken. Organisaatiot edustavat yrityksiä, oppilaitoksia, julkista sektoria ja yhdistyksiä, jotka toimivat autoteollisuuden ja moottoriurheilun parissa.

SEIL
SEIL-hankkeen tavoitteena on lisätä opiskelijoiden ja opettajien osaamista hyvinvointiteknologian hyödyntämisessä kotona asuvien vanhusten hoidossa ja tukemisessa sekä lisätä yhteistyötä eri tutkintojen välillä.

TEFLON
Hankkeen tavoitteena on sosiaali- ja terveysalan työelämäfoorumitoiminnan mallin hyödyntäminen muille aloille (rakennus-, pintakäsittely sekä sähkö- ja automaatioala) sekä opettajien osaamisen lisääminen työpaikkaohjaajien perehdytyksessä.

TURVA
– Oikeus Osata 
Hankkeessa kehitetään opiskelijoiden sekä henkilöstön turvallisuusosaamista eri mallein ja menetelmin. Opiskelijoiden ja henkilöstön turvallisuustietoisuus lisääntyy ja toimintakyky paranee erilaisissa onnettomuus- ja häiriötilanteissa. Oppilaitoksen henkilöstön turvallisuusosaaminen vahvistuu sen eri osa-alueilla.

USITAT
USiTaT-hanke kehittää matkailualan sosiokulttuurista vastuullisuutta. Hankkeessa suunnitellaan opintojakso sosiokulttuurisesti kestävän matkailun opettamiseen ja oppimiseen. Lisäksi laaditaan digitaalinen opas sosiokulttuurisesti kestävän palveluketjun toteuttamiseen matkailualalla.

VASKI
VASKI-hankkeen ydintavoitteena on koota hankkeen eri teemojen lopputuloksista yhteen ammatillisen koulutuksen kestävyystiekartta, joka toimii tulevaisuudessakin työkaluna ammatillisen koulutuksen järjestäjille tavoiteltaessa kestävää ja vastuullista toimintaa sekä edistäen vihreää siirtymää.

Yhdessä parasta! ITÄ
Asiakaslähtöisten ja yhdenmukaisten HOKS- sekä oppisopimus- ja koulutussopimusprosessien käyttöönotto mahdollisimman laajasti koulutuksen järjestäjillä.

hae sivustolta