Hankkeet

Käynnissä olevat hankkeet

Digit2

  Kasvanut digitaalinen osaaminen tukee osallisuutta, työllistymistä sekä työssä ja opinnoissa pärjäämistä sekä kilpailukykyä. Hankkeen tavoitteena on parantaa hankkeen kohderyhmän

Lue lisää

EETU

EETU-hankkeen tavoitteena on kehittää koulutusta, joka parantaa haastavassa työmarkkina-asemassa olevien, opiskelijoiden sekä vähäisiä digi- ja etätyötaitoja omaavien työmarkkinoilla toimivien työelämätaitoja

Lue lisää

For Future Professionals

Projektista Covid-19-pandemian aiheuttamat rajoitukset ovat paljastaneet monia korkeakoulujärjestelmän heikkouksia. Monissa tapauksissa etäopetus on ollut ja on edelleen heikkoa, mikä on

Lue lisää

Green Deal -rakentaja

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa toteutetaan rakennusalan ammatillisten opettajien kestävään uudis- ja korjausrakentamiseen liittyvän osaamisen lisääminen asiantuntijavetoisella valmennuksella ja kehitystyöpajoilla/aivoriihillä, joilla mahdollistetaan

Lue lisää

Hybrid

Hybrid-hankkeen tarkoituksena on kehittää ammatillisten koulutusorganisaatioiden ja työpajojen yhteistyötä. Hankkeen tavoitteena on kehittää opiskelijoiden ja työmarkkinoiden ulkopuolella olevien nuorten nivelvaiheita

Lue lisää

Hybrid50+

Hankkeen ensisijaisen kohderyhmänä ovat yli 54-vuotiaat työttömät ja työmarkkinoilla heikossa asemassa olevat henkilöt.   Hankkeen keskeinen tavoite on toimintamallin sisällön ja

Lue lisää

i-Mentor

i-Mentor on maahanmuuttajataustaisille naisille suunnattu kansainvälinen strateginen kumppanuushanke, jossa tavoitteena on tasa-arvon edistäminen ja liiketoimintaosaamisen vahvistaminen. Tavoite tukea maahanmuuttajataustaisten naisten

Lue lisää

Ketterä Kaakko

Tavoitteena on lisätä oppilaiden osallisuutta, vaikuttamis-mahdollisuuksia, yhteisöllisyyttä ja opiskelijakunnan toimintaa. Etäosallistumiskäytäntöjä ja digitaalisia vaikutuskanavia kehittämällä edistetään yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja osallisuuden

Lue lisää

KULMA

   KULMA-hankkeen tavoitteena on yritysten ja yrittäjien muutoskyvyn edistäminen, luovien alojen ja matkailualan yrittäjien yhteistyön tiivistäminen sekä verkostoituminen ja sitä

Lue lisää

NextSteps@TechVET

NextSteps@TechVET on tekniikan alojen hanke, jossa kehitetään työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjausta ja digitaalisia ohjausmenetelmiä. Hanke edistää työelämän sekä opettajien ja

Lue lisää

Näkymä

Näkymä – tulevaisuusdataa päätöksentekoon   Näkymä – tulevaisuusdataa päätöksentekoon -hanke vahvistaa alueella tehtävän ennakoinnin vaikuttavuutta ja vie ennakointitietoa jatkotutkittavaksi ja

Lue lisää

TEFLON

TEFLON – Työelämäfoorumit ja laatua ohjaukseen Kohderyhmäopettajat, kouluttajat sekä välillisesti opiskelijat ja työelämän edustajat Tavoitteet 1. Työelämäfoorumitoiminnan kehittäminen Sosiaali- ja terveysalan työelämäfoorumitoiminnan

Lue lisää

Tekstiilit kiertoon Kymenlaaksossa

Poistotekstiilin keräyksen muuttuminen lakisääteisesti pakolliseksi vuoden 2023 alusta aikaansaa tarpeen luoda jakeen keräämiseksi ja hyödyntämiseksi tarvittavat alueelliset toimintamallit ja verkostot. Kymenlaaksossa

Lue lisää

TYYKI

TYYKI – työtä ja kestävää kilpailukykyä tekstiilikierrosta Hankkeessa tutkitaan mitä uusia ammatteja, työtehtäviä, tehtäväkuvia, työprosesseja ja osaamistarpeita tekstiilien kerääminen, käsittely,

Lue lisää

USiTaT

Up-skilling Sustainibility in Travel and Tourism USiTaT-hanke kehittää matkailualan sosiokulttuurista vastuullisuutta. Matkailuala on kasvava tulon, työllisyyden ja vaurauden tuottaja. Sen

Lue lisää

Vaikuttavat työllisyyspolut

Kouvolan kaupunki valmistautuu TE2024-uudistukseen, jossa pääosa nykyisten TE-toimistojen palveluista siirtyy kuntien järjestettäviksi vuoden 2025 alussa. Nykyisin palvelut järjestää valtio. Muutosta

Lue lisää

Erasmus+ -akkreditointi ammatilliselle koulutukselle

Kouvolan Ammattiopisto Edukolle myönnettiin jo toiselle Erasmus+ -ohjelmakaudelle Erasmus+ -akkreditointi osoituksena laadukkaasta opiskelija- ja henkilöstöliikkuvuuden toteuttamisesta.

Erasmus+ -akkreditointi mahdollistaa suunnitelmallisen ja strategisen kansainvälisen liikkuvuuden uudella ohjelmakaudella 2021-2027. Akkreditointi on osoitus organisaation sitoutumisesta Erasmus-ohjelman laatustandardeihin. Akkreditointi mahdollistaa säännöllisen vuosittaisen Erasmus-rahoituksen ammatillisen koulutuksen opiskelija- ja henkilöstöliikkuvuuteen.

Erasmus+ -akkreditointiin sitoutumalla vahvistamme, että olemme laatineet suunnitelman liikkuvuustoimintojen toteuttamiseksi osana laajempaa pyrkimystä kehittää organisaatiotamme ja noudattaa Erasmus-laatuvaatimuksia. Erasmus-suunnitelma on keskeinen osa Erasmus+ -akkreditointia.

Erasmus+ 2020-1-FI01-KA120-VET-092671

Päättyneet hankkeet

Aito
Ikääntyneille suunnatun perhehoidon kehittäminen.

Equity
Kehitetään yhteisiä toimintatapoja ja työkaluja maahanmuuttajanuorten koulutuksen ja työllistymisen nivelvaiheisiin. 

Etukeno

Hankkeen tavoite on työllistää osallistujia Kymenlaakson tunnistetuille osaajapula-aloille, yrityksiin ja muihin organisaatioihin ja yrittäjäksi, ja kehittää uusia innovatiivisia keinoja nopean työllistymisen edistämiseksi. 

Desco
Desco-hankkeessa kehitetään logistiikka-alalle uutta opetusmateriaalia kunkin osallistuvan maan erityisosaamista hyödyntäen. 

Digit
Tavoitteena on parantaa osallistujien työllistymistä tehostamalla työhön perehdyttämistä ja työvaiheiden oppimista digitaalisin menetelmin.

Dronekoulutus
Maakuntaan luodaan yhteistyöverkosto, johon kuuluvat alueen oppilaitokset (Xamk, Eduko, Ekami) ja droneteknologiasta kiinnostuneet yritykset. Alueen oppilaitosten opettajille tarjotaan mahdollisuus saada ajantasaista koulutusta dronen operoinnista, aihepiiriin liittyvistä teknologioista sekä lainsäädännöstä.

Hiomo
Pien- ja mikroyritysten liiketoiminnan tuottavuuden parantaminen sekä yritystoiminnan kannattavuuden ja yrittäjien hyvinvoinnin lisääminen koulutuksen ja vertaistuen avulla.

ImProfEdu
Hankkeen tavoitteena on parantaa ammatillista koulutusta digitaalitekniikoiden avulla sekä lisätä kansainvälisiä taitoja ja pätevyyttä toimia monikulttuurisessa ympäristössä.

Jopeda
Hankkeen keskeisenä tavoitteena on toimintakulttuurin uudistaminen ja asiakkaiden kannalta keskeisten palveluprosessien johtamisen kehittäminen.

Kaakon Kokka
Kansainväliset työyhteisöt ja osaajat Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa
Hankkeessa kehitettiin palvelupolku/toimintamalli yritysten osaamis-, työvoima- ja kansainvälistymistarpeiden ja kansainvälisten osaajien tuoman potentiaalin kohtauttamiseen.

Koskes
Hyötyvirta-yritysalueelle luodaan kiertotalouden osaamiskeskus KOSKES-konsepti, joka yhdistää yritykset, liiketoimintaa kehittävät organisaatiot ja oppilaitokset saman katon alle kehittämään yhteistä tulevaisuutta. 

Läpi-VETO
Laadunhallintajärjestelmien toimivuuden edistäminen, laatukulttuurin arviointi ja parantaminen sekä  laadunhallinnan tietoisuuden lisääminen.

NewLog
Logistiikka-alan kasvu- ja rakennemuutoksiin kehitetään uudenlaisia toimintatapoja työllistämisen varmistamiseksi koulutusten avulla.

OOO –  Ohjaus, opinnollistaminen ja osaamismerkit
Hankkeen tavoitteina on palvelumuotoilun keinoin rakentaa kohderyhmälle polku ammatilliseen koulutukseen ja työelämään kehittämällä ammatillisen koulutuksen opinto- ja uraohjauksen toimintamallia edelleen sekä parantamalla ohjauksen laatua.

Perusteista poluille
Hankkeen tarkoitus on kehittää opiskelijoiden yksilöllisiä opintopolkuja jatko-opintoihin pääsemiseksi sekä yhteisten tutkinnon osien suorittamiseen.

Race4Scale
Hankkeen erityistavoitteena on luoda pitkäaikaisia kumppanuuksia autoalan venäläisten ja suomalaisten sekä kansainvälisten organisaatioiden kesken. Organisaatiot edustavat yrityksiä, oppilaitoksia, julkista sektoria ja yhdistyksiä, jotka toimivat autoteollisuuden ja moottoriurheilun parissa. 

SEIL
SEIL-hankkeen tavoitteena on lisätä opiskelijoiden ja opettajien osaamista hyvinvointiteknologian hyödyntämisessä kotona asuvien vanhusten hoidossa ja tukemisessa sekä lisätä yhteistyötä eri tutkintojen välillä.

TURVA
Oikeus Osata – TURVA
Hankkeessa kehitetään opiskelijoiden sekä henkilöstön turvallisuusosaamista eri mallein ja menetelmin. Opiskelijoiden ja henkilöstön turvallisuustietoisuus lisääntyy ja toimintakyky paranee erilaisissa onnettomuus- ja häiriötilanteissa. Oppilaitoksen henkilöstön turvallisuusosaaminen vahvistuu sen eri osa-alueilla.

Yhdessä parasta! ITÄ
Asiakaslähtöisten ja yhdenmukaisten HOKS- sekä oppisopimus- ja koulutussopimusprosessien käyttöönotto mahdollisimman laajasti koulutuksen järjestäjillä.

hae sivustolta