For Future Professionals

Projektista

Covid-19-pandemian aiheuttamat rajoitukset ovat paljastaneet monia korkeakoulujärjestelmän heikkouksia. Monissa tapauksissa etäopetus on ollut ja on edelleen heikkoa, mikä on seurausta järjestelmän heikkouksista kolmella osa-alueella: laitteistot, akateemisten opettajien taidot käyttää nykyaikaista teknologiaa sekä opiskelijoiden epäeettinen käyttäytyminen, kun he yrittävät osoittaa hankkimansa tiedot ja taidot etänä. Osana hanketta on tarkoitus kehittää etätyökalu, jolla voidaan arvioida valittujen alojen opiskelijoiden osaamisvajetta. Tämä on mahdollista arvioimalla heidän osaamisensa tasoa eri aloilla ja vertaamalla sitä tietyn toimialan tyypillisten ammattien tavoiteltuun tasoon. Hankkeen yhtenä toimenpiteenä on, että yhteistyössä asiantuntijoiden kanssa kehitetään osaamismatriisi valituille ammattialoille ja käytetään moniulotteisia vertailevan analyysia, jotta saatuja tuloksia voidaan verrata malliin. Toinen suunniteltu tulos on akateemisille opettajille suunnattu käsikirja verkkokurssien kehittämisestä ja hallinnoinnista sekä mallikurssien luominen mainituille opintoaloille. Kolmas tulos on nykyaikainen väline, jonka avulla voidaan arvioida etäyhteydellä opiskelijoiden tietoja ja taitoja tietyssä oppiaineessa käyttämällä pelejä, simulaatioita ja muita nykyaikaisia ratkaisuja. Sovelluksen innovatiivisuus ilmenee ennen kaikkea digitalisoinnin tehokkaana ja tuloksellisena käyttönä, jolla tuetaan opiskelijoiden osaamisen arviointia, tietojen esittämistä ja opiskelijoiden hankkimien taitojen luotettavaa arviointia. Kokonaisuudessa hyödynnetään erilaisia kokemuksia opiskelijoiden etäopetuksesta, ja siinä käytetään alan hyviä ja luotettavia ratkaisuja, jotka ovat peräisin pääasiassa Pohjoismaista (Suomesta). Kaikkien suunniteltujen ratkaisujen kannalta keskeinen tieto saadaan alkututkimuksesta.

Osana O1-työpakettia kehitetty opiskelijoiden osaamisen kokonaisvaltaisen arvioinnin väline on hyödyllinen arvioitaessa viimeisen vuoden opiskelijoiden houkuttelevuutta työmarkkinoilla. Sen avulla voidaan tunnistaa osaamisvajeet ja ehdottaa mahdollisia toimia opiskelijan taitotason nostamiseksi. O2-työpaketin  tuloksena saadaan houkuttelevaa verkko-opetussisältöä valituille koulutusaloille. Hankkeessa kehitettyjä kursseja käytetään opiskelijoiden tutkintokoulutuksessa. Tärkeintä on kehittää akateemisten opettajien verkko-opetusosaamista ja käyttää uutta osaamista lisäämään aiemmin laadittujen oppisisältöjen houkuttelevuutta sekä lisätä opettajien valmiutta tarjota opiskelijoille verkko-opetusta etäolosuhteissa. Hanketoimijoilla on korkeat odotukset työskentelystä ja sisältöjen luomisesta itslearning-verkko-oppimisalustalla, joka on oppimisen hallintajärjestelmä, joka mahdollistaa opiskelijoiden ja heidän opettajansa välisen kokonaisvaltaisen toiminnan etämaailmassa. O3-työpaketin tulosten avulla opiskelijoiden tietoja ja taitoja voidaan arvioida luotettavasti etäolosuhteissa.

Toiminta

Aloituskokous
Hankekumppaneiden ensimmäinen kokous pidettiin 14.12. – 15.12.2021 Wrocławissa Wroclaw University of Economics and Business -oppilaitoksessa. Kokoukseen osallistui kaikkien hankekumppaneiden edustajia – yhteensä 12 henkilöä. Kokous alkoi yksittäisten kumppanilaitosten esittelyllä. Seuraavana esityslistalla olivat kahdenvälisten sopimusten allekirjoittamiseen liittyvät muodolliset kysymykset ja keskustelu hankkeen puolalaisen koordinaattorin laatimien hankkeen täytäntöönpanoa koskevista käytännöistä ja rahoittajan ohjeista. Lisäksi keskusteltiin hankkeen yhteistyön ja viestinnän periaatteista. Kokouksen seuraavassa osassa käsiteltiin kahden ensimmäisen työpaketin toteuttamiseen liittyvistä sisällöllisistä kysymyksistä. Kokouksen toisena päivänä keskusteltiin alustavasti hankkeen toimenpiteiden arvioinnin toteutuksesta sekä hankkeen tiedotus- ja levityssuunnitelmasta. Lisäksi pidettiin verkkokokous itslearning-verkko-oppimisalustan edustajien kanssa. Yhteistyökumppaneilla oli myös mahdollisuus tutustua Wrocławin nähtävyyksiin. Lisäksi vierailtiin Panorama Racławickassa.

Itslearning
Hankkeen puolalainen koordinaattori sekä unkarilaiset ja kreikkalaiset kumppanit hankkivat itslearning-verkko-oppimisalustan käyttölisenssit. Käyttöönotossa hyödynnettiin suomalaisen kumppanin laajaa kokemusta, joka varmisti verkko-oppimisalustan laadukkaan käytön valmistelemalla uusille käyttäjille hyödyllistä materiaalia. Suomalainen kumppani suunnitteli ja toteutti yhdessä itslerarningin edustajien kanssa toimenpiteet, joiden avulla akateemiset opettajat ja hallintohenkilöstö perehdytettiin alustan käyttöön. Osana perehdytystä toteutettiin 2 pedagogista työpajaa kullekin opettajaryhmälle kolmessa kumppanimaassa, yhteensä 6 työpajaa.

Toinen hankekokous
Toinen hankekokous pidettiin 8.6. – 9.6.2022 Ateenassa University of West Atticassa. Kokoukseen osallistui jälleen kaikkien kumppaneiden edustajia, yhteensä 11 henkilöä. Kokouksen aikana hankkeen koordinaattori teki yhteenvedon työpaketin 1 osana toteutetun tutkimuksen tuloksista (PAPI-kyselylomakkeiden ja yksilöllisten syvähaastattelujen tulokset) ja ehdotti työpaketin tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavia jatkotoimia. Kokouksen seuraava osa koski hankkeen työpakettia 2 (Nykyaikaiset verkko-oppimiskurssit ja koulutusmateriaalit akateemisille opettajille). Suomalainen kumppani, joka vastaa tuloksen kehittämisestä, esitteli yhteenvedon tähän mennessä toteutetuista toimista ja suunnitelmat seuraaviksi työkuukausiksi. Unkarilainen kumppani esitteli  työpaketin 3 (työkalu opiskelijoiden oppimistulosten etäarviointiin) kehittämiseen liittyviä nykyisiä ja tulevia toimia.

Työpakettiin 3 liittyvä tutkimus
Unkarilainen työryhmä on työstänyt ideoita, jotka implementoidaan itslearning-verkko-oppimisalustalle opiskelijoiden tietojen ja taitojen tason arvioinnin vaiheessa. Alustavat kriteerit todentamismenetelmien valintaa varten on laadittu. Kriteerejä täydennettiin aiheesta tehtyyn tutkimustietoon (aineistotutkimus) perehtymisen jälkeen. Lisäksi laadittiin tutkimusvälineet perustutkimusta varten.

Kolmas hankekokous
7.12. – 9.12.2022 Suomessa, Kouvolan Ammattiopisto Oy Edukossa, järjestettiin kolmas hankekokous. Kokoukseen osallistui jälleen kaikkien yhteistyökumppaneiden edustajia, yhteensä 8 henkilöä.

Kokouksessa tehtiin yhteenveto hankkeessa tehtävän kehitystyön etenemisestä, laadittiin hankkeen toteutuksen seuraavien kuukausien työaikataulu sekä keskusteltiin arviointiin ja tulosten levittämiseen liittyvistä asioista. Kokouksen osallistujat vierailivat myös Utissa Edukon lentokonealan kampuksella, jossa heillä oli mahdollisuus testata helikopterimekaanikkojen koulutuksessa käytettäviä simulaattoreita.

Vierailun aikana Utinkadun kampuksella esiteltiin Edukon kansainvälistä toimintaa ja liikkuvuusohjelmia.

Hankeinfo

Hankkeen nimi
For Future Professionals

Toteutusaika
1.6.2021 – 30.11.2023

Rahoitus
Erasmus+

Edukon rooli
Osatoteuttaja

Muut toteuttajat

Lisätietoja
Arola Tuija
kehitysjohtaja
tuija.arola@eduko.fi
 
Mölsä Erja
hankeasiantuntija
erja.molsa@eduko.fi
For Future Professionals -hankkeen tuotoksia

hae sivustolta