Ketterä Kaakko

Tavoitteena on lisätä opiskelijoiden osallisuutta, vaikuttamismahdollisuuksia, yhteisöllisyyttä ja opiskelijakunnan toimintaa.

Hankkeessa kehitetään opiskelijoiden vaikuttamismahdollisuuksia, yhteisöllisyyttä ja opiskelijakunnan toimintaa sekä kehitetään ammatillisiin opintoihin integroituja valmennusmenetelmiä, joiden avulla tuetaan opiskelijan arjenhallintataitoja, opiskeluvalmiuksia ja tuetaan opintojen ja muun elämän yhteensovittamista.

Hankkeen pitkän aikavälin vaikutukset tulevat näkymään oppijoiden valmistumisena, työelämään siirtymisenä ja syrjäytymisen ehkäisemisenä. 

Tutor-opiskelijoille tarjotaan mahdollisuus erikoistumiseen ja kehitetään heidän koulutustaan. Hankkeessa kehitetään opiskelijakunta- ja tutor-toiminnassa hankitun osaamisen tunnistamisen välineitä, joilla tunnistetaan tutkinnon osaa pienempiä suorituksia. Lisäksi kehitetään ja pilotoidaan ammatillisiin opintoihin integroituja valmennuksellisia toimenpiteitä, joilla tuetaan opiskelijoiden elämänhallintaa, hyvinvointia, tulevaisuusorientaatiota ja kokemusta minäpystyvyydestä sekä jaetaan ja hyödynnetään hankekumppaneiden hyviä käytänteitä. 

 

Hankeinfo

Toteutusaika
1.1. – 31.12.2024

Rahoitus
OPH

Edukon rooli
Osatoteuttaja

Muut toteuttajat
Ekami
Sampo

Lisätietoja
Susanna Rintala
susanna.rintala@eduko.fi
040 4884 290

 

hae sivustolta