Ketterä Kaakko

Tavoitteena on lisätä oppilaiden osallisuutta, vaikuttamis-mahdollisuuksia, yhteisöllisyyttä ja opiskelijakunnan toimintaa.

Etäosallistumiskäytäntöjä ja digitaalisia vaikutuskanavia kehittämällä edistetään yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja osallisuuden toteutumista. Tavoitteena on tukea oppijoita vahvistamalla heidän arjenhallintataitojaan, opiskeluvalmiuksiaan ja tukea opintojen ja muun elämän yhteensovittamista. Hankkeen pitkän aikavälin vaikutukset tulevat näkymään oppijoiden valmistumisena, työelämään siirtymisenä ja syrjäytymisen ehkäisemisenä. 

Tutoropiskelijoille tarjotaan mahdollisuus erikoistumiseen ja kehitetään heidän koulutustaan. Kehitetään opiskelijakunta- ja tutortoiminnassa hankitun osaamisen tunnistamisen välineitä, joilla tunnistetaan tutkinnon osaa pienempiä suorituksia. Kehitetään ja pilotoidaan ammatillisiin opintoihin integroituja valmennuksellisia toimenpiteitä, joilla tuetaan oppijoiden elämänhallintaa, hyvinvointia, tulevaisuusorientaatiota ja kokemusta minäpystyvyydestä. Jaetaan ja hyödynnetään hankekumppaneiden hyviä käytänteitä. 

Hankeinfo

Toteutusaika
1.1. – 31.12.2024

Rahoitus
OPH

Edukon rooli
Osatoteuttaja

Muut toteuttajat
Ekami
Sampo

Lisätietoja
Susanna Rintala
susanna.rintala@eduko.fi
040 4884 290

hae sivustolta