Tekstiilit kiertoon Kymenlaaksossa

Poistotekstiilin keräyksen muuttuminen lakisääteisesti pakolliseksi vuoden 2023 alusta sai aikaan tarpeen luoda jakeen keräämiseksi ja hyödyntämiseksi tarvittavat alueelliset toimintamallit ja verkostot. Kymenlaaksossa ollaan etulyöntiasemassa jo toteutettujen verrattain laajamittaisten alueellisten keräys- ja lajittelukokeilujen sekä toimijoiden tiiviin yhteistyön vuoksi. Kehittämistyön jatkaminen mahdollistaa tehokkaan keräys- ja lajittelutoiminnan kautta moninaisten uusien kiertotalousinnovaatioiden syntymisen.

Lajittelussa tunnistettu merkittävä pullonkaula on sen hitaus. Lajittelun nopeuttamiseksi hankkeessa kehitetään sekä työkaluja että prosessia. Lajittelun lisäksi logistiikalla prosessin eri vaiheissa on merkittävä rooli kustannusten muodostumisessa. Hankkeessa tarkastellaan logistiikkaa kokonaisvaltaisesti aina keräyksestä lopputuotteen (kuidun) toimitukseen, jotta voidaan arvioida kannattavuutta ja vertailla eri vaihtoehtoja. Nykyisellään kerätyn poistotekstiilin laatu on alueellisten kokeilujen perusteella Kymenlaaksossa hyvin vaihtelevaa: se sisältää sekä sellaisenaan käyttöön soveltuvia, ehjiä vaatekappaleita että toisaalta erilaista ko. keräykseen kulumatonta, väärin lajiteltua materiaalia ja kaikkea siltä väliltä. Hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan elämyksellistä poistotekstiilin keräystä. Niin kauan kuin ei tiedetä, mihin käyttökohteisiin kuitua tullaan hyödyntämään, on lajittelun ja käsittelyn tarpeen sekä tarvittavien volyymien määrittely erittäin haastavaa. Siksi hankkeessa tunnistetaan käyttökohteita jakeelle sellaisenaan tai käsiteltynä sekä määritellään käsittelytarpeet käyttökohteittain.

Hankkeessa toteutetaan tekstiilin hienontamis- ja kierrätyskokeita, ja luodaan näkemys siitä, mitkä jakeet soveltuvat suoraan Kymenlaaksossa hyödynnettäväksi ja mikä kannattaa kuljettaa Paimion käsittelylaitokselle. Lisäksi toteutetaan kokeiluja, joissa hahmotetaan tarvittavia laatukriteerejä ja kokeillaan jakeen käsittelyä ja hyödyntämistä yhteistyössä yritysten kanssa. Näin tuetaan toimialarajapinnoilla tapahtuvaa innovaatiotoimintaa tekstiilien kiertotalous-innovaatioiden synnyttämiseksi.

Hankkeen tuloksena syntyy tiekartta poistotekstiilin hyödyntämiseksi Kymenlaaksossa.


Artikkelit

Materiaalit

Mediassa

Hankeinfo

Toteutusaika
1.1.2023 – 31.12.2024

Rahoitus
EAKR

Edukon rooli
Osatoteuttaja

Muut toteuttajat
XAMK
Kinno
Parik
Sotek

Lisätietoja
Minna Parkko
minna.parkko@eduko.fi
040 869 9400

Yhteydet muihin hankkeisiin

28.3.2024 aloitettiin arvovirtakuvauksen tekeminen tekstiilikierron prosessista. Tässä vaiheessa on kuvattu prosessin työvaiheet ja havaittu jo parannuskohteita. Seuraavilla työstökerroilla merkitään hukat ja arvoa tuottavat vaiheet, ja kehitetään prossessia.
Arvovirtakuvaus on yksi hankkeen päätavoitteista (TP2), jonka avulla voidaan tutkia esim. CO2-päästöjä, kuluja, työvoiman tarvetta, työvaiheiden kestoa.

hae sivustolta