Mikään ei ole pysyvää – paitsi muutos

Business_team_3

Kaikenlaisiin muuttuviin tilanteisiin liittyy aina haasteita ja mahdollisuuksia. Ihmisen resilienssi eli muutoskyvykkyys kuvaa sitä, miten meistä itse kukin ottaa vastaan erilaiset elämässä tapahtuvat muutokset. Miten organisaatiomuutoksen mukanaan tuomat haasteet ja mahdollisuudet voidaan kohdata?

Lähtötilanne

Kouvolan seudun ammattiopisto ja Aikuiskoulutus Taitaja yhdistyivät vuoden 2022 alussa Kouvolan Ammattiopisto Oy Edukoksi. Osakeyhtiön mukana tulleet uudet henkilöt, uudet tilat ja uudenlaiset käytänteet ovat muokanneet työskentelyämme vuoden ensimmäiset kuukaudet. Vielä tässä vaiheessa muutos näkyy monissa toiminnoissa ja monen työtehtävän osalta asioiden keskeneräisyytenä, erilaisten linjausten ja päätösten odotteluna sekä yhteisen sävelen etsimisenä. Meiltä odotetaan keskeneräisyyden sietämistä, joskin monet meistä ovat malttamattomia erilaisten uudistusten haltuunotossa ja läpiviemisessä. Toisaalta – odottavan aika voi tulla pitkäksi, jos jää odottamaan Grande Finale -tason muutoksia.

Muutos ja keskeneräisyyden tunne

Ainoa pysyvä asia alati kehittyvässä maailmassa on muutos. Toisille muutos on haastavaa, toiset sopeutuvat siihen nopeasti. Toisilla on suuri tarve säilyttää vanha, tuttu ja turvallinen, kun samaan aikaan toiset näkevät muutoksen mahdollisuutena. Mahdollisuutena kehittyä ja kasvaa ihmisenä, työyhteisön jäsenenä, organisaationa. Mutta miten huomioida kaikki, miten opetella sietämään keskeneräisyyttä ja malttaa mieli muutoksen keskellä. Varsinkin kun valmiiksi saaminen tuottaa ihmiselle iloa. Ehkä oppi onkin siinä, että löytää tasapainon mahdollisuuksien ja tavoitteidensa välillä.

”Aito muutos lähtee liikkeelle kulissien takaa, ruohonjuuritasolta ja arjesta. Muutostilanteessa valtarakenteet aiheuttavat aina kapasiteetin vajaakäyttöä ja johtavat opittuun avuttomuuteen ja hidastavat eteenpäin menoa. Usein organisaatiot haluavat säilyttää entisen – hyväksi koetun vanhan. Tästä syystä muutoksessa on kyse lopulta luopumisesta ja (pois)oppimisesta.” Näin kirjoittavat dosentti Petri Virtanen ja johtava konsultti Hermanni Hyytiälä blogissaan /1/. Luopuminen ja (pois)oppiminen tekevät aina tilaa uudelle.

Psykoterapeutti Jaana Räntilä /2/ kuvaa keskeneräisyyttä ihmisen perustilaksi. ”Jos olisimme valmiita, ei olisi intoa eikä pyrkimystä mihinkään. Kaikki kasvu ja kehitys lähtevät puutteellisuudesta, tyytymättömyydestä. Mutta täydellisyys, se on fantasiaa.” Keskeneräisessä tilanteessa tulee kokeilla rohkeasti ja rohkeasti myös myöntää virheet, huonotkin valinnat. Valmiit vanhat rakenteet on hyvä purkaa ja rakentaa uudet ajatellen jokaisen osa-alueen parasta. Uuden rakentaminen on siis kaikille uusi mahdollisuus tarkastella toimintaa ja saada siihen uusia näkökulmia, vaikka ilman keskeneräisyyttä se ei rakennu. Muutosvaihe onkin oppilaitokselle hyvä mahdollisuus tarkastella ammatillisen perustehtävän toteutumista. Ottaa oppia vanhasta ja rakentaa uutta tulevaisuutta.

Matkalla

Samaan aikaan kun uuden yhtiön strategiaa vasta rakennetaan, on ollut hienoa huomata kuinka ammattitaitoinen opetus- ja ohjaushenkilöstö jatkaa työtään muutoksen keskellä. Ammatillisen koulutuksen perustehtävä ei ole muuttunut, organisaatiomuutoksesta huolimatta. Tulevaisuuden osaajien kouluttaminen työelämän jatkuvasti uudistuviin tarpeisiin sekä yksilöiden tarvitseman 2 (2) ammatillisen osaamisen kehittäminen ovat tärkein tehtävämme edelleen. Henkilöstö on luottanut toisiinsa ja olemme uskaltaneet toimia vaihtuvissa tilanteissa ilman varmuutta lopputuloksesta. Ehkä juuri keskeneräisyys onkin luonut me-hengen, Eduko-hengen.

Alun perin JoPeda-hankkeen tavoitteena oli Kouvolan seudun ammattiopiston pedagogisen ohjelman laatiminen. Matkan edetessä tavoite on pysynyt samana, laajentuen uuden yhtiön ohjelmaksi. Pedagogisesta ohjelmasta onkin tullut uuden organisaation ja toimijoiden yhteinen matka kohti perustehtävämme tarkastelua. Ohjelmassa lähestytään perustehtävää pedagogisen ajattelun, opettajien työidentiteetin, johtosäännön ja strategiatyön kautta. Keskeneräisyyttä on siedettävä vielä hetki matkalla, mutta päämäärämme on selkeä.

Kategoriat

Muutosjohtaminen, resilienssi, organisaatiokulttuuri, pedagoginen johtaminen, yhteiskehittäminen, JoPeda, yhteisöllisyys

Lähteet

/1/ Virtanen, P. & Hyytiälä, H. 2019. Keskeneräisyyden sietäminen ja organisoitu yhteistyö. Blogi 15.3.2019. Verkkosivu. Viitattu 24.3.2022. Keskeneräisyyden sietäminen ja organisoitu yhteistyö – Itla /2/ Raittila, K. 2020. Keskeneräisyys on ihmisen perustila, mutta silti riittämättömyyden tunne piinaa meitä – miten hiljentää sisäinen moittija? Verkkosivu. Viitattu 1.3.2022. https://www.kirkkojakaupunki.fi/- /riittamattomyyden-piina-miten-hiljentaa-sisainen-moittij

Blogin kirjoittajat

Outi Kailio, työelämäpalvelukoordinaattori, JoPeda-hankevastaava, outi.kailio@eduko.fi Tiina Nokkanen, laatuasiantuntija, tiina.nokkanen@eduko.fi

Pedagogisen johtamisen ja palvelujen johtamisen kehittäminen (JoPeda) -hanke on yksi osa Oikeus osata – ohjelmaa. Ammatillisen koulutuksen laadun ja tasa-arvon kehittämiseksi käynnistetty Oikeus osata -ohjelma toteutetaan pääosin opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Opetushallituksen rahoittamina hankkeina. Hanketoiminnassa keskitytään tukemaan koulutuksen järjestäjiä niiden muutosjohtamisosaamisen kasvattamisessa sekä kehittämään pedagogista johtamista ja palvelujen johtamista.

oph-rahoittaa-hanketta-logo

hae sivustolta